Update

Meet-Up Zeeburgereiland #26: verslag 14 juni 2018

Geplaatst op 20 juni 2018, 17:03 uur

Meet-Up Zeeburgereiland #26: verslag 14 juni 2018

Namens het gebiedsteam van Stadsdeel Oost en de bewonersvoorbereidingsgroep wordt de avond gemodereerd door Jeroen van Kemenade.

* Gebiedsontwikkeling Sportheldenbuurt (Ingrid van Leeningen)

Ingrid van Leeningen, projectmanager Sportheldenbuurt en Bedrijvenstrook Zeeburgereiland (Grond en Ontwikkeling), presenteert de meest recente ontwikkelingen in de Sportheldenbuurt. Bekijk hier haar presentatie bij de Meet-Up.

Aan de thematafel zijn bij Gebiedsontwikkeling nog een aantal zaken aan de orde geweest:

 • De vraag om behoud van horeca op de bedrijvenstrook

Haddock heeft een tijdelijk huurcontract tot september 2020. Daarna verdwijnt de functie definitief van de bedrijvenstrook. Dhr. Paulusma heeft gevraagd of er niet blijvend een horecafunctie een plek kan krijgen op de bedrijvenstrook aan de zijde van het IJmeer vanwege de mooie ligging. Ik heb aangegeven dat er al ruim voldoende horeca mogelijk is in de Sportheldenbuurt zelf en in het bijzonder ook in de silo’s. Binnenkort vraag ik advies bij de Directie Economische Zaken over het type bedrijven dat passend is op de bedrijvenstrook en waar behoefte aan is op basis van het beleid. Ik zal ook de vraag voorleggen of een horecafunctie daarbij ook passend kan zijn vanuit het beleid.

 • Bewoners maken zich zorgen over de hoeveelheid verkeer en de luchtkwaliteit op Zeeburgereiland met de toename van woningen en andere gebouwen.

Hiernaar is in het Milieu Effect Rapport Zeeburgereiland (MER) onderzoek gedaan. Het MER is te vinden op internet: hier. Daarnaast is er informatie over de luchtkwaliteit in uw buurt te vinden op https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/luchtkwaliteit-buurt. Voor de bedrijvenstrook geldt dat er niet te veel bedrijven kunnen komen met een grote verkeersaantrekkende werking, omdat dit de doorstroming belemmert en omdat er geen ruimte is voor grote parkeerterreinen. Het programma moet aansluiten bij het programma dat in het MER is opgenomen.

 • Het kaartje in mijn presentatie met daarop alle parkeerterreinen en werkterreinen van de aannemers in het hart van de Sportheldenbuurt riep bij iemand de vraag op wat het terrein van het Sandberg Instituut precies was.

De gemeente heeft de vraag gekregen van BPD Cultuurfonds en het Sandberg Instituut om tijdelijk een stukje werkterrein ter beschikking te stellen waar een speciale groep masterstudenten onderzoek kan doen naar “Commoning” (gemeenschapsvorming). Daarbij willen zij activiteiten organiseren, samenwerking opzoeken met de verschillende partijen die actief zijn op Zeeburgereiland (waaronder bewoners en ondernemers) en dingen bouwen. Ik heb voorgesteld het Sandberg Instituut en BPD voor een volgende keer te vragen om te komen vertellen wat ze precies gaan doen.

 • Er hebben zich na de MeetUp nog verschillende mensen aangemeld voor de klankbordgroep over het tijdelijke afvalpunt.

 * Gebiedsagenda 2019-2022 (Justus Vermeulen)

Justus Vermeulen (manager Gebiedsteam Stadsdeel Oost) vertelt over de gebiedscyclus, de agenda voor 2019-2022 en het gebiedsplan 2019 waarover het Dagelijks Bestuur (Stadsdeel Oost) aan het einde van het jaar besluit. Wat is het belang, wat staat erin en hoe kunnen bewoners hierin meedoen.

Op IJburg hebben bewoners meegedacht (aan doelen) over de belangrijkste thema’s voor IJburg voor de komende jaren. Kijk voor het resultaat op IJburg, hier. Bewoners betrekken bij het opstellen van een ‘Gebiedsagenda’ gaan we ook voor het Zeeburgereiland organiseren. Op de Meet-Up is een start gemaakt met het ophalen bij bewoners van de thema’s voor het Zeeburgereiland, de zg ‘gebiedsdoelen’. Op de avond van de Meet-Up is een speciale (tijdelijke) pagina op zeeburgereiland.nl gemaakt waar bewoners alvast konden meedenken en hun gebiedsdoelen konden achterlaten.

Begin juli wordt een bijeenkomst georganiseerd en worden de gebiedsdoelen die bewoners hebben aangegeven, aangevuld met de doelen van maatschappelijke partners en gemeente, besproken en vastgesteld. De tijdelijke pagina voor inventarisatie van doelen verdwijnt dan van de website en wordt vervangen door een nieuwe.

Wilt u aanwezig zijn bij de bijeenkomst van 9 juli? Stuur dan een email naar Ellen Weers (gebiedsmakelaar) op e.weers@amsterdam.nl.

De eerstvolgende Meet-Up, die wordt georganiseerd in september, zal grotendeels in het teken staan van de Gebiedsagenda en de gebiedsplannen voor het Zeeburgereiland. Ook hier zal volop ruimte zijn voor het bespreken van projectvoorstellen die een concrete bijdrage leveren aan de leefbaarheid en de ontwikkeling van de Sportheldenbuurt in 2019.

PITCHES/THEMATAFELS

Pitches van initiatiefnemers (1,5 minuut) met daarna tijd voor een uitgebreider gesprek aan tafel met verschillende onderwerpen:

* Kriterion

Maak kennis met de mensen achter Kriterion (studentenpomp tankstation). Noa Selles (bestuurslid) vertelt over de organisatie en de aanstaande uitbreiding van hun locatie op de Bedrijvenstrook op Zeeburgereiland.

In de pitch werd verteld over de gloednieuwe wasstraat die in augustus gebouwd gaat worden, daarnaast worden er elektrische laadpalen geplaatst en zullen er op het dak van de nieuwe wasstraat zonnepanelen komen. Daarnaast zal de shop-oppervlakte bijna verdubbelen en zal het biologische assortiment worden uitgebreid. Ook zijn we erg bezig met onze buurtfunctie en zijn daarom erg benieuwd naar de vragen en input van de buurtbewoners. Iedereen kan mailen naar info@kriteriontankstation.nl en we zijn ook op Facebook te vinden: https://www.facebook.com/ShellKriterion/. Voor meer informatie: https://www.shellkriterion.com/

* Sportvelden Sportheldenbuurt

Domingo Regalado van Os, projectmanager Sportvelden Sportheldenbuurt, presenteert het schetsontwerp voor de invulling van de sportvelden (naast het Skate Park), zoals die tot stand is gekomen o.a. naar aanleiding van consulatierondes met bewoners en toekomstige gebruikers. Kijk voor het schetsontwerp zoals deze is getoond op de avond, hier.

Het voorliggende ontwerp is gebaseerd op de 4 zaaldelen die zich in het sportgebouw bevinden. Dat wil zeggen dat ook buiten tegelijkertijd 4 groepen lessen lichamelijke opvoeding kunnen genieten. Daardoor blijven de roosters voor de scholen ook in de buitenperiode bruikbaar.

Het meest recente schetsontwerp van de openbare sportvelden in de Sportheldenbuurt is gepresenteerd. De schets is het resultaat van consultatie met toekomstige gebruikers van de velden. Het betreft een multifunctioneel hockey/korfbalveld, voetbalveld, sprintbaan, verspringbak, slagkooien, 3 tegen 3 basketbalvelden, padeltennis banen en een slackline parcours.

Het terrein is openbaar toegankelijk. Let wel, overdag zullen de velden overwegend door scholen worden gebruikt en incidenteel zal een particulier of een vereniging een onderdeel huren. Dus wil men zeker weten dat je gebruik kunt maken van de accommodatie moet de accommodatie huren, zo niet is men afhankelijk of de accommodatie vrij is.

Het terrein word beheerd en onderhouden door een beheerder plus vanuit de gemeentelijke afdeling Sport en Bos. Een deel van het terrein zal aangesloten worden op de openbare verlichting, de verlichting op de sportvelden is te bedienen vanuit de beheerder. De eindtijden worden gesynchroniseerd met de openbare verlichting.

De stand van zaken van het project is dat dit getoonde schetsontwerp uiteindelijk tot definitief ontwerp wordt gebracht. Dat zal gepubliceerd worden op de website(s) van de gemeente. De uitvoering zal, na het definitief vaststellen van het ontwerp, in een aanbestedingsproces uiteindelijk worden gegund aan een aannemer die de accommodaties aanlegt. Voorafgaand hieraan wordt de grond bouwrijp gemaakt door de gemeente. De planning van de werkzaamheden is nog niet vastgelegd.

Aan de thematafel zijn er bij dit onderwerp vragen gesteld over:

 • of er een toilet in de buurt komt (ja, naast de skatebaan en in de sporthal).
 • of het terrein schoon gehouden en beheert wordt (de gehele omgeving gaat vallen onder directie sport en Bos, de beheerder vanuit het sportgebouw is daarvoor het aanspreekpunt).
 • of er verlichting komt en hoe laat dat uitgaat i.v.m. overlast e.d. Er komt verlichting in het park en op de sportvelden in relatie met de openbare verlichting. De beheerder in het sportgebouw is aanspreekpunt.
 • wie er gebruik van kan maken (iedereen) en of er velden gehuurd kunnen worden (velden kunnen gehuurd worden en zijn openbaar toegankelijk.).
 • over publieksaantrekkende werking (ja, dat is mogelijk zo).
 • dat de beoogde waterpartij is vervallen (het spray park is vervallen vanwege het in de nabijheid aanwezig zijn van vergelijkbare plaatsen).
 • of er bij geen succes gebouwd gaat worden (de sportvelden zijn voor sport en recreatie bestemd en blijven dat ook).
 • dat er ook een ronde van 1 km wordt uitgezet rondom de velden.
 • dat er trimtoestellen komen rondom de velden.
 • of er mogelijk nog een kraan kan komen in de OR? (ja, er is er een naast de skatebaan, misschien is een tweede wel aardig, wordt opgenomen in het PVE).

* Verbindingen maken op ZBE

Bewoner Winny zet zich in om verbindingen te leggen tussen bewoners en nieuwkomers op Zeeburgereiland. Wie denkt en doet er mee in een klein programma voor vier bijeenkomsten? Neem contact op met Winny (wfilet@xs4all.nl) of met Ellen Weers (gebiedsmakelaar IJburg & Zeeburgereiland, via E.Weers@amsterdam.nl.

* Mobiliteitsplan Zeeburgereiland & IJburg

Onlangs heeft het College ingestemd met het mobiliteitsplan Zeeburgereiland en IJburg. In dit plan wordt een integraal pakket aan maatregelen voorgesteld voor auto, OV , fiets en smart mobility om de eilanden nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, rekening houdend met de groei. Technisch zijn er allerlei opties uitgezocht, bij de verdere invulling wil men ook graag de stem van bewoners meenemen. Aart Breedt Bruijn komt eea verder toelichten.

[verdere toelichting tbv dit verslag wordt hier gepubliceerd zodra deze is ontvangen]

Link naar het mobiliteitsplan (let op, dit schijnt nog een oudere versie te zijn, zodra meest recente versie is ontvangen, dan komt de link daarnaartoe hier te staan). Bekijk het beeld wat op de avond is getoond, hier.

ZEEPKISTEN

We sluiten de avond af met de Zeepkist. In 2 minuten word je bijgepraat over verschillende onderwerpen:

* Update Tramlijn 26

Thea Laffra geeft een update over de gesprekken met het GVB over Tramlijn 26.

Vooral in de maanden maart, april en begin mei 2018, zijn er bijna dagelijks vertraging door storingen. De kerngroep van Facebook pagina Tramlijn 26 IJburg-Zeeburgereiland [link opnemen] ontving veel klachten en ergernissen en stelde voor om, los van de beantwoording van de klachten, een bewonersavond te organiseren voor deze achterban. Deze vond plaats op 17 mei in de remise Lekstraat (op verzoek van GVB) ivm benodigde apparatuur en menskracht.

Een speciale tramrit 26 reed met zo’n 70 bewoners rechtstreeks van IJburg via Dam, Rembrandt plein, Amsteldijk. Aldaar waren oa. Aaawezig: de directie, unitmanager, gemeente, gastvrouwen evenals media Het Parool, AT5 en IJburgTV. 

Er was een uitgebreide uitleg en toelichting op reeds uitgevoerde oplossingen voor de storingen bij seinen en wissels. In mei zij de rails vrijgemaakt van koppelingen met andere kruisende rails, wissels zijn eruit, seinen zijn ontkoppeld. Dit betekent wel dat er soms een lege tram rijdt omdat die anders niet de remise in kan (op Zeeburgereiland), door het weghalen van afslaande rails. Acute problemen zijn daarmee wel opgelost. Vanaf december rijden er gekoppelde trams zodat er meer passagiers vervoerd kunnen worden (als de haltes hierop zijn aangepast).

Het verleggen van de halte Zuiderzeeweg ivm autodampen Piet Heintunnel is niet mogelijk omdat het leidt tot een overbelast kruispunt, hetgeen nog meer benzinedampen geeft én afstand tot halte Bob Haarmslaan dan veel te kort wordt. Het is hopen op veel wind, die er meestal dagelijks waait, zodat dampen zich kunnen verspreiden.

Wordt lid van onze Facebook pagina, hier. Nu al 1000 volgers!

* BuurtFeest 16 juni

Ellen Weers vertelt, namens organisatoren Sietske Draaisma, Annette Benedictus en Karel Baracs, over het programma voor het BuurtFeest op 16 juni. Bekijk het event op Facebook hier of bekijk de flyer hier.

* Fonds voor Oost

Isa van Bossé, Fonds voor Oost, vertelt over het Fonds en de mogelijkheden om aanvragen te doen voor initiatieven die een bijdrage leveren aan de buurt. Bekijk de website van Fonds voor Oost hier of bekijk de presentatie van Isa, hier.

* We Make The City - 22 juni op ZBE

Vincent de Graaf, programmamaker Pakhuis de Zwijger, vertelt over het We Make The City Festival wat plaatsvindt in de stad op 20-24 juni en specifiek over het programma op Zeeburgereiland op vrijdagmiddag 22 juni.

Vincent & Robbert: In het programma van WMTC op vrijdag 22 juni staat gebiedsontwikkeling centraal. Hierbij een kort overzicht van de dag:

* In de ochtend ‘Making Places’, een groot plenair programma met gebiedsontwikkeling c.q. placemaking als uitgangspunt. Bijzonder aan de line-up is dat elke spreker innovatieve proces tools toepast binnen gebiedsontwikkeling en we nu al deze vormen op één ochtend samenbrengen. Om elkaar te inspireren en van elkaar te leren zodat we nog beter stad kunnen maken. (9:30 – 12:30)

* In de middag, onder het motto ‘Geen toeschouwers, alleen maar participanten’ worden er 19 Gebiedsmeetups georganiseerd en gaan we samen werken aan de uitdagingen van deze tijd. Neem deel aan co-creatie-sessies, stadsexpedities, placemaking games en workshops en verken het gebied doormiddel van wandel-, fiets- of bustours. (ca. 13:30 – 17:00)

[Gebiedsmeetup #9: Zeeburgereiland / Sluisbuurt]

Kom op vrijdag 22 juni van 13:30 - 17:00 naar Gebiedsmeetup #9: Zeeburgereiland / Sluisbuurt in het IJburg College 2. Deze middag zal bestaan uit twee elementen: 1) een tour langs de Sluisbuurt onder leiding van de Gemeente Amsterdam, en 2) twee werksessies waarin we ingaan op het nieuwe mobiliteitsplan van de gemeente en community building in een nieuwbouwwijk, waarbij we proberen te leren van o.a. de Zeeburgereiland meetups.

Deelname aan dit programma is gratis. Om je aan te melden en voor meer informatie kijk op de programmapagina, hier. Of gebruik deze link om je eenvoudig aan te melden, hier.

Bekijk de flyer van de uitnodiging, hier.

* Korte Lontjes

Op 24 april werd door bewoners een avond georganiseerd in het CBurg College met schrijver Hans Kaldenbach, over wat je kan doen als je overlast ervaart van/met jeugd op ZBE. Suzan Baldinger, een van de organiserende bewoners, deelt de uitkomsten van deze avond met tips en trucs.

Suzan: het initiatief is in samenwerking met de scholen tot stand is gekomen. Leerlingen van de twee VO scholen zijn een aparte groep op dit eiland. Ze wonen er niet maar spenderen er wel samen met ons een groot deel van de dag. Dus we komen ze tegen bij de start of het einde van de dag en als ze pauzes hebben. Daarnaast zijn pubers een groep die vaak  speciale aandacht willen en vragen.. Vorige zomer waren er incidentjes..Samen met de scholen is dit opgelost. Op de avond met Hans Kaldenbach en zijn acteur in het C-Burg college hebben we als bewoners een inkijkje gekregen in het puberbrein.. En we kwamen erachter dat we met elkaar een hoop vooroordelen hebben...

Het was een leuke zinvolle avond vol met humor en herkenning. De tips kunnen we met de boekjes zo in praktijk brengen. Ook de scholieren horen op het eiland.

Eerstvolgende Meet-Up: 20 september 2018.

Illustration
 
Deel dit: