Bericht

Verslag Zeeburgereiland meetup #21

Geplaatst op 11 mei 2017, 14:13 uur

Opening Meetup door Egbert Fransen, directeur Pakhuis de Zwijger.

Deze Meetup werd georganiseerd door Pakhuis de Zwijger en de gemeente Amsterdam. In de reeks Meetups worden diverse vraagstukken omtrent de ontwikkeling van de Sportheldenbuurt Zeeburgereiland bespreekbaar. Het doel van de Meetups is om bewoners, potentiele bewoners en wijk initiatieven bij elkaar te brengen om gezamenlijk aan de slag te gaan.

De locatie van deze Meetup was net als vorige keer het gebouw van Nautilus. Egbert Fransen opent de meeting door te vragen of er nog nieuwe mensen in zaal zitten. Verschillende ‘nieuwe’ mensen krijgen kort het woord. Naast (toekomstig) bewoners zijn vanavond ook twee vertegenwoordigers van ontwikkelaars in de zaal zitten die interesse hebben in de ontwikkeling van de silo’s.


Na de korte voorstelronde volgt een snelle terugblik naar de afgelopen 20 Meetups. De gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger en de bewoners zijn al lange tijd bezig met de ontwikkeling van Zeeburgereiland. Er kan teruggekeken worden naar een goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Daarna wordt kort vooruitgekeken omdat de samenwerking in de huidige vorm binnenkort afloopt. Later in de Meetup wordt hier dieper op ingegaan.

 


Presentatie luchtkwaliteit
Door Harry van Bergen (Gemeente Amsterdam)

https://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/sportheldenbuurt-luchtkwaliteit

Bij een vorige Meetup waren er veel vragen over de luchtkwaliteit op Zeeburgereiland. Om meer duidelijkheid hierover te scheppen en antwoord te geven op de vele vragen is Harry van Bergen van de Gemeente Amsterdam uitgenodigd.


In zijn presentatie licht hij toe wat de redenen zijn om luchtkwaliteit te verbeteren. Ook gaat hij in op de optelsom van (inter)nationale, regionale en lokale verontreinigingen die samen de concentraties bepalen. Om op de verschillende niveaus de luchtkwaliteit onder controle te houden hanteert de Europese Unie een tweesporenbeleid. Er worden grenswaarden gesteld voor maximale concentratieniveaus (immissie-beleid) èn eisen aan wat uitgestoten mag worden (emissie-beleid).

De stad Amsterdam heeft vooral last van hoge concentraties NO2 (stikstofdioxide). Lokale hoge concentraties (knelpunten) NO2 worden vooral veroorzaakt door wegverkeer. Maar ook scheepvaart, industriële bedrijven en huishoudens dragen indirect bij.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren zet Amsterdam in op:

 • Generieke maatregelen: die de luchtkwaliteit in de hele stad verbeteren. Bijv. milieuzones (de Amsterdamse milieuzone is de grootste van het land) en het stimuleren van elektrisch vervoer (met oplaadpunten en maatregelen om de taxibranche meer elektrische km te laten maken).

 • Locatie specifieke maatregelen om de knelpunten aan te pakken. Bijv. door het verbeteren van de doorstroming van verkeer.
  Om de luchtkwaliteit in de gaten te houden wordt deze gemonitord. De maatregelen hebben effect. De luchtkwaliteit verbetert, zelfs tijdens een periode van groei van zowel de bevolking als de economie.

Het monitoren van de luchtkwaliteit is een verplichting die voortvloeit uit Europese regelgeving. Zowel volgens de berekeningen van het RIVM als de metingen die de Amsterdamse GGD uitvoert, verbetert de luchtkwaliteit in Amsterdam.

Er wordt nu op nog 10 knelpunten in de stad de grenswaarde NO2 overschreden (rode punten op het kaartje). Op de licht rode punten worden de grenswaarden bijna overschreden.

Amsterdam blijft zich wel inzetten om de concentratieniveaus verder (dan officiële grenswaarden) naar beneden te brengen vanuit gezondheidskundig perspectief.

Daarnaast zorgen schermwanden lang de weg ervoor dat fijnstof naar boven wordt gestuurd en daar wordt verspreid waardoor er geen knelpunten ontstaan.


Na de presentatie van Harry van Bergen volgen enkele vragen. Over generieke maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren:

 • Hoe kan je een milieuzone voor oude scooters controleren? Antwoord: Dit is inderdaad lastig Maar via kentekenplaten kunnen brommers en scooters automatisch worden ingedeeld op jaartal en gecontroleerd
 • Waarom zijn niet alle taxi’s in Amsterdam elektrisch? Antwoord: Harry van Bergen geeft aan dat in het met de taxibranche gesloten convenant het doel is om uiteindelijk uitstootvrij te zijn (in 2025). Dit is niet in één keer haalbaar. Amsterdam al een streng regime hanteert om alle taxi’s elektrisch te krijgen.
 • Wat kan “groen” in de stad kan doen voor de luchtkwaliteit? Antwoord: Harry van Bergen geeft aan dat bomen en groen veel voordelen hebben, maar niet per se voor luchtkwaliteit. In onderzoeken is niet aangetoond dat “groen” langs een drukke binnenstedelijke weg werkt. In specifieke situaties kan het zelfs tegenwerken.

 

Vragen specifiek over Zeeburgereiland:

 • De meest prangende vraag uit het publiek is wat de luchtkwaliteit op Zeeburgereiland is. Antwoord: Harry van Bergen geeft aan dat hij dit niet precies weet; hij schat dat het jaargemiddelde voor NO2 ongeveer in tussen de 25 en 35 microgram/m3 (wettelijke grenswaarde 40 microgram/m3; WHO-advieswaarde lager dan wettelijke grenswaarde maar nog niet vastgelegd in micorgram/m3). NB: meer info via https://www.luchtmeetnet.nl/ en http://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Wetenschappelijk/Rapporten/2016/November/Monitoringsrapportage_NSL_2016_Stand_van_zaken_Nationaal_Samenwerkingsprogramma_Luchtkwaliteit.
  Voor maatregelen en dergelijke ook https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/luchtkwaliteit/.
 • Wat is invloed van extra bebouwing van bijvoorbeeld de Sluisbuurt of Bedrijvenstrook op luchtkwaliteit? Antwoord: Bij het nemen van een ruimtelijk besluit moeten de milieueffecten – o.a. luchtkwaliteit - worden onderzocht en meegewogen.
 • Wat is het effect van bouwverkeer dat de aanleg van de Sluisbuurt zal in de komende 10 jaar aantrekt? Antwoord: Harry van Bergen geeft aan dat de milieuzone (die nu begint aan de andere zijde van de Piet Heintunnel) een uitstralingseffect heeft op de omgeving. Esther Moors voegt toe dat voor bouwverkeer ook alternatieven voor aanvoer onderzocht worden (bijv. aanvoer zand via water)

 

Update gebiedsontwikkeling (Esther Moors – Gebiedsontwikkeling Oost, Gemeente Amsterdam)

https://www.slideshare.net/Pakhuisdezwijger/zeeburgereiland-meetup-21

 • In mei wordt de waterverbinding rondom de Sportheldenbuurt met een duiker aangesloten op de Sluisbuurt en vervolgens via Baaibuurt naar het water van de Zeeburgerbaai aan de zuidzijde van het eiland. Dit Er volgt een vraag of hiervoor zware pompen worden gebruikt. Antwoord komt uit de zaal; er worden geen pompen gebruikt bij duikers.
 • In mei wordt de grond geleverd voor blok 6. Toekomstig bewoners van deze CPO-groep geven aan dat in week 27 de eerste paal de grond ingaat.
 • a.v. verzoeken o.a. in vorige Meetups wordt gekeken of er losloopgebied voor honden op de Zuider IJdijk mogelijk is (op dijk ten noorden van Kea Boumanstraat).
 • Alle kijkmomenten voor partijen geïnteresseerd in ontwikkeling silo’s zijn voorbij. Deze werden druk bezocht. De silo’s waren hiervoor bij uitzondering toegankelijk.
 • Door de aanleg van kabels en leidingen (nutsvoorzieningen) voor blok 30 komen er omleidingsroutes voor verkeer naar Smiley, Nautilus, Presto en IJburg College Blokken blijven altijd bereikbaar, maar routes veranderen soms.
 • Blok 27, de grond word deze maand geleverd. Het is nog onduidelijk wanneer de aannemer begint met bouwen.
 • Helaas loopt de aanleg van de fiets-/voetgangersbruggen weer uit. Brug bij de Smiley is toegankelijk. Eind mei / juni moeten ook andere bruggen klaar zijn. Hoe komt het dat er zoveel vertraging is? Antwoord: Dit heeft helaas meerdere oorzaken.
 • Oproep: Volgende werkgroep (verkeers)veiligheid is op 15 mei! Agendapunten aanmelden of aanschuiven? Meld je aan via zeeburgereiland@pmb.amsterdam.nl
 • Eerder zijn vragen gesteld over behoefte aan extra fietsnietjes in openbare ruimte. Een antwoord liet op zich wachten omdat eerst de z.g. parkeerbalans moest worden geactualiseerd. Dat is gedaan; conclusie is dat er ruimte kan worden gemaakt voor extra nietjes in wijk. Waar / hoeveel wordt uitgewerkt door ontwerper openbare ruimte.

 

Vorige keer was er een vraag over straatverlichting Zuiderzeeweg die niet werkte. Antwoord: Esther Moors geeft aan dat bewoners dit zelf ook kunnen melden. Een goede site die hiervoor gebruikt kan worden is www.verbeterdebuurt.nl Een app kan hiervoor ook gebruikt worden waardoor je makkelijk foto’s kan meesturen: http://blog.verbeterdebuurt.nl/apps/. Groot voordeel van deze app/site is dat een verzoek direct bij de juiste afdeling van de gemeente terecht komt.

 


Na de update gebiedsontwikkeling door Esther Moors worden er enkele vragen gesteld:

 • Er wordt geopperd om de volgende Meetup iemand van Verkeer & Openbare ruimte uit te nodigen (vragen over hoofdroutes auto/fiets, verkeersveiligheid, openbare verlichting etc). Antwoord: Er wordt gekeken of er een generalist gevonden kan worden die meer kan komen vertellen.
 • Krijgen alle woningen stadswarmte van NUON? Antwoord: Ja, vrijwel alle woningen krijgen dit.
 • Wanneer kwam buurtsuper in wijk? Antwoord: In blok 4.2 komt een buurtsuper. Het blok is nu nog in aanbouw, oplevering eind 2017. Op het platform www.zeeburgereiland.nl gaf iemand in maart aan dat deze in augustus komt?
 • Hoe staat het met uitwerken van het verzoek om ‘luie’ trappen aan de Schellingwouderbrug? Antwoord: Rijkswaterstaat en gemeente zijn in overleg. Intentie van de gemeente is om deze aan te leggen. NB: ‘luie’ trappen zijn niet steil waardoor deze voor voetgangers (met de fiets aan de hand/in fietsgoot) makkelijk begaanbaar zijn.
 • Waar komen de drempels in de wijk? Antwoord: Er wordt op veel plekken te hard gereden (door bewonersverkeer, niet zozeer door bouwverkeer). Op het ontwerp voor openbare ruimte is locatie drempels (in definitieve inrichting!) weergegeven. Het ontwerp wordt op https://www.amsterdam.nl/projecten/zeeburgereiland/deelprojecten/sportheldenbuurt/ geplaatst. Indien nodig kan vooruitlopend op definitieve inrichting ook in de tijdelijke inrichting een drempel worden aangelegd. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met bouwverkeer.

 

Het volgende onderwerp: de toekomst van de Meetups.


De volgende Meetup is de laatste in de huidige vorm: voorbereid, georganiseerd en onder leiding van Pakhuis de Zwijger en Gebiedsontwikkeling Gemeente Amsterdam. De ontwikkeling van Zeeburgereiland gaat een nieuwe fase in. Steeds meer vragen gaan over beheer en initiatieven en over ontmoeting in de wijk; steeds minder gaat over ontwikkeling van de Sportheldenbuurt.

Gebiedsontwikkeling en bewoners zijn nog niet ‘klaar’ met samenwerken aan wijk. Zo moeten de meeste speelplekken nog samen ontworpen worden en zijn ook de sportvelden nog niet ontworpen. Gebiedsontwikkeling blijft bewoners hierbij betrekken, plus informeren, bijvoorbeeld via de Facebookpagina, bewonersbrieven en nieuwsbrieven. Op uitnodiging van de wijk wil Esther ook zeker nog updates

Oproep: Denk mee! Is er nog behoefte aan bijeenkomsten? In welke vorm en met wat voor onderwerpen op de agenda? Ellen Weers van Stadsdeel Oost nodigt bewoners uit om hierover mee te denken/doen. Ze zal ook een oproep plaatsen op het platform www.zeeburgereiland.nl.


Pitches / updates

 

De eerste Pitch/Update gaat over het buurtplatform http://www.zeeburgereiland.nl Er zijn inmiddels al meer dan 100 mensen geregistreerd. Er volgt een korte uitleg van het platform en sommige initiatieven worden uitgelicht.

 


Na het buurtplatform volgt een update van de Eat And Meet bijeenkomsten. Sinds de vorige Meetup zijn er 2 bijeenkomsten geweest. De eerste bijeenkomst was meer een inventarisatie wat iedereen nodig heeft en wat de behoefte van de statushouders is. De tweede bijeenkomst was informeler van aard. Punten die uit de bijeenkomsten zijn meegenomen:
- Er is veel behoefte aan 1 op 1 les om de Nederlandse taal snel op te pikken
- Er is veel hulp nodig bij het invullen van formulieren
Connect to Zeeburgereiland is een actieve Facebookgroep waar ook veel statushouders aan verbonden zijn. (https://www.facebook.com/groups/1797531707182016/?fref=ts)

 


Saar Boerlage grijpt nog even de kans om aandacht te vragen voor Akropolis. De 55+ woontoren op de hoek van Zeeburgereiland heeft nog woningen te huur in het middensegment. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden op de website: http://www.akropolistoren.nl

 


Afsluitend worden nog even snel de belangrijkste topics van de avond herhaald.


- Helaas kon het GVB niet aanwezig zijn deze avond. Deze vragen die waren gepost op het buurt platform zijn hieronder te vinden met antwoord van de GVB. Er wordt gekeken of de GVB volgende keer aanwezig kan zijn.

- Volgende keer laatste Meetup in de huidige vorm.

- Geprobeerd wordt om volgende Meetup in het teken van verkeer(sveiligheid) te laten staan en een deskundige van de gemeente uit te nodigen.

- Volgende Meetup is op 4 juli.

 


Vragen met antwoorden van de GVB.


1. Kan tram26 niet langer worden?  Ja, wordt doorgetrokken naar Middeneiland. We zijn nu aan het onderzoeken wat er nodig is om in 2020 met gekoppelde trams te gaan rijden.

2. Kan tram 26 ook in de nacht rijden?  In de nacht rijdt de nachtbus. Een tramsysteem past niet bij de kleine reizigersstromen in de nacht.

3. Wat is lange termijn/ korte termijn planning van GVB voor Zeeburgereiland? Is in studie met gemeente en Vervoerregio.

4. Kan Tram 26 beter toegangkelijk worden gemaakt met scootmobiel?

5. Is het niet mogelijk om lijn 26 bij de tunnel zo aan te passen dat daar een tram voor fietsen op een zijspoor fietsen laadt dan invoegt de tunnel inrijdt dan weer uitvoegt fietsen uitlaadt/nieuwe inlaadt weer invoegt terug de tunnel door ook iets voor metro naar noord? <enz..>   Dat wordt erg lastig. Het is al moeilijk om voldoende capaciteit te vinden voor alle tramreizigers met alle woningbouwplannen.

6.  De bushalte van de 37 verplaatsen naar de andere kant van de kruising? Dit scheelt opstoppingen op de Amsterdamse brug en maakt de halte dichterbij een woongebied. Gemeente Amsterdam ontwerp met partners kruispunt met grotere capaciteit.

7. Lijn 7 doortrekken en lijn 66 naar Zeeburgereiland.Veel scholieren vanuit Oost en Bijlmer! mogelijkheden? Is onderdeel van gezamenlijke studie

8  Kan de frequentie van bus 37 omhoog?  Ja, is gepland vanaf zomer 2018

9. Kan het personeel niet elders wisselen ipv bij de remise tussen Zuiderzeeweg en Bob Haarmslaan?

10. Hoe kijkt de GVB aan tegen de drukte op de Amsterdamsebrug in de spits? In de spits ben je lopend sneller dan middels bus 37. Is de GVB in overleg met de gemeente hierover of anderszins?   Ja, is onderdeel van de Investeringsagenda openbaar vervoer om de doorstroming te verbeteren en verdere verslechtering als gevolg van extra verkeers door extra woningbouw te voorkomen.

11.  Wat is er aan de hand met lijn 26? de laatste weken/maand veel vertraging en uitval?  De infraprovider (gemeente A’dam, dienst Metro en Tram) aan het doorvoeren van verbeteringen aan het veiligheidssysteem, met als doel het voorkomen van uitval.

Illustration
 
Deel dit: